دسته بندی ها

  عملیات

هاست حرفه‌ای 5 GB
2,280,000 تومان سالانه
هاست حرفه‌ای 10 GB
3,200,000 تومان سالانه
هاست حرفه‌ای 20 GB
4,200,000 تومان سالانه
هاست حرفه‌ای 40 GB
5,400,000 تومان سالانه
هاست حرفه‌ای 60 GB
6,600,000 تومان سالانه
هاست حرفه‌ای 80 GB
7,800,000 تومان سالانه