دسته بندی ها

  عملیات

هاست معمولی 1 GB
900,000 تومان سالانه
هاست معمولی 2 GB
1,060,000 تومان سالانه
هاست معمولی 5 GB
1,560,000 تومان سالانه
هاست معمولی 10 GB
2,240,000 تومان سالانه
هاست معمولی 15 GB
2,700,000 تومان سالانه
هاست معمولی 20 GB
3,300,000 تومان سالانه