دسته بندی ها

  عملیات

هاست اقتصادی 200 MB
240,000 تومان سالانه
هاست اقتصادی 500 MB
390,000 تومان سالانه
هاست اقتصادی 1 GB
600,000 تومان سالانه
هاست اقتصادی 2 GB
840,000 تومان سالانه
هاست اقتصادی 5 GB
1,050,000 تومان سالانه
هاست اقتصادی 10 GB
1,500,000 تومان سالانه