دسته بندی ها

  عملیات

CX11
شروع از 405,000 تومان ماهانه
1 vCPU Intel
2GB RAM
20GB Disk space
20TB Traffic
Germany Location
Finland Location
CPX11
شروع از 465,000 تومان ماهانه
2 vCPU AMD
2GB RAM
40GB Disk space
20TB Traffic
Germany Location
Finland Location
USA Location
CX21
شروع از 572,000 تومان ماهانه
2 vCPU Intel
4GB RAM
40GB Disk space
20TB Traffic
Germany Location
Finland Location
CPX21
شروع از 807,000 تومان ماهانه
3 vCPU AMD
4GB RAM
80GB Disk space
20TB Traffic
Germany Location
Finland Location
USA Location
CX31
شروع از 1,037,000 تومان ماهانه
2 vCPU Intel
8GB RAM
80GB Disk space
20TB Traffic
Germany Location
Finland Location
CPX31
شروع از 1,455,000 تومان ماهانه
4 vCPU Intel
8GB RAM
160GB Disk space
20TB Traffic
Germany Location
Finland Location
USA Location
CX41
شروع از 1,861,000 تومان ماهانه
4 vCPU Intel
16GB RAM
160GB Disk space
20TB Traffic
Germany Location
Finland Location
CPX41
شروع از 2,696,000 تومان ماهانه
8 vCPU AMD
16GB RAM
240GB Disk space
20TB Traffic
Germany Location
Finland Location
USA Location
CX51
شروع از 3,520,000 تومان ماهانه
8 vCPU Intel
32GB RAM
240GB Disk space
20TB Traffic
Germany Location
Finland Location
CPX51
شروع از 5,874,000 تومان ماهانه
16 vCPU Intel
32GB RAM
360GB Disk space
20TB Traffic
Germany Location
Finland Location
USA Location